Szczegółowe zasady rekrutacji

Informacja o terminach i rekrutacji do klas pierwszych

Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie na rok szkolny 2017/2018

 Podstawa prawna :

1.      Ustawa o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,  składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

(Dz. U. z  2017r.poz 586)

3.     Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Gimnazjalisto, jeśli chcesz być uczniem Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie możesz wybrać:

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

 • klasa o ukierunkowaniu lingwistyczno-humanistycznym (rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: język polski, język angielski, WOS lub geografia-decyduje większość)
 • klasa o  ukierunkowaniu matematyczno-informatycznym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka, informatyka)
 •  klasa o ukierunkowaniu społeczno-ekonomicznym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: język angielski, geografia lub historia -decyduje większość )
 • Klasa o ukierunkowaniu prozdrowotno- przyrodniczym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: dietetyka, zajęcia korekcyjne i fitness ) NOWOŚĆ !!!
 • Klasa o ukierunkowaniu menadżersko- turystycznym(przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski; przedmioty uzupełniające: zarządzanie małą firmą, turystyka krajowa i zagraniczna) NOWOŚĆ !!!

Technikum w Zespole Szkół Nr 3

 • klasa: technik informatyk(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka, fizyka)
 • klasa: technik ekonomista(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka lub geografia, język obcy)

SKŁADAJĄC PODANIE DO:

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- MOŻESZ WSKAZAĆ WSZYSTKIE UKIERUNKOWANIA, NA PIERWSZYM MIEJSCU WSKAZUJĄC TEN, KTÓRYM JESTEŚ NAJBARDZIEJ  ZAINTERESOWANY.

 

- TECHNIKUM -  MOŻESZ WSKAZAĆ WSZYSTKIE ZAWODY, NA PIERWSZYM MIEJSCU  WSKAZUJĄC TEN KTÓRYM JESTEŚ NAJBARDZIEJ ZAINTERESOWANY.

 

 

Zasady rekrutacji do ZS3 w Wyszkowie:

O przyjęciu do poszczególnych szkół decyduje suma punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny oraz punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum i za inne osiągnięcia.

Ustala się następujące przedmioty, które są obowiązujące przy ustalaniu punktacji uczniów[dotyczy wszystkich klas!]: język polski, matematyka, język obcy [j. angielski lub inny z najwyższą oceną], historia.

Zasady obliczania punktacji ustalił Minister Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2017 r. :

 200 pkt. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

 1. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty przyjmując współczynnik 0,2.
 2. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • 18 pkt. - ocena: celujący
  • 17 pkt. - ocena: bardzo dobry
  • 14 pkt. - ocena: dobry
  • 8 pkt. - ocena: dostateczny
  • 2 pkt. - ocena: dopuszczający

 Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum:

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5

lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6)W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

- 3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

 

- 7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

7) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

Informacje dodatkowe:

 1.   Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Przyjęcie do klasy pierwszej nastąpi na podstawie list rankingowych kandydatów, utworzonych dla każdego oddziału zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dla uwzględnienia tych okoliczności w toku rekrutacji konieczne jest wypełnienie i dostarczenie przez kandydata specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej szkoły.

 1. Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
 1. W przypadku ustalania osiągnięć ucznia liczone będą do punktacji tylko zapisy zawarte na świadectwie szkolnym.
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna , opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.
 3. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez Dyrektora Szkoły uważa się za ostateczną.

Uwaga! Wszyscy zainteresowani nauką w ZS3 proszeni są indywidualny kontakt ze szkołą w czasie rekrutacji.

Terminy

(na podstawie: Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018)

 1. od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
 3. od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
 4. do 5 lipca do godz. 15.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
 5.  5 lipca do godz.16.00 -podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
 6. od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 7. od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00   – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  oraz dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. do 14 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 9. Od 10 sierpnia  do 31 sierpnia – kolejne etapy rekrutacji uzupełniającej [w miarę wolnych miejsc]
 10. 31 sierpnia do godz. 16.00 – podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych [rekrutacja uzupełniająca - w miarę wolnych miejsc]