Terminy

(na podstawie: Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018)

  1. od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
  3. od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
  4. do 5 lipca do godz. 15.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
  5.  5 lipca do godz.16.00 -podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  6. od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
  7. od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00   – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  oraz dwa zdjęcia legitymacyjne
  8. do 14 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  9. Od 10 sierpnia  do 31 sierpnia – kolejne etapy rekrutacji uzupełniającej [w miarę wolnych miejsc]
  10. 31 sierpnia do godz. 16.00 – podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych [rekrutacja uzupełniająca - w miarę wolnych miejsc]