zarządzenie kuratora z dnia 12 kwietnia 2017

ZARZĄDZENIE Nr 20

 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

z dnia   12   kwietnia 2017 r.

 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych
na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015r. oraz w związku z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§  2.  Zarządzenie   podlega    ogłoszeniu    na    stronie    internetowej    Kuratorium    Oświaty  w Warszawie.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej, Dyrektorowi    Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

                       -/-

     Aurelia Michałowska