Innowacja pedagogiczna w naszej szkole

29 listopada 2021

          Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie przystąpił do realizacji innowacji pedagogicznej w technikum ekonomicznym  w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

         W ramach innowacji pedagogicznych pięcioro nauczycieli przedmiotów ekonomicznych brało udział w szkoleniu Wizualna i eksploracyjna analiza danych statystycznych z wykorzystaniem platformy SAS Visual Analytics oraz SAS Visual Statistics” prowadzonym przez SAS Institute Polska. Program SAS to środowisko stworzone przez SAS Institute, które umożliwia rozbudowaną analizę statystyczną, przygotowanie raportów i ich prezentację  w atrakcyjnej formie. Są to nowoczesne rozwiązania bazujące na tzw „chmurze”. Nauczyciele po zdaniu egzaminu otrzymali certyfikaty Instytutu SAS dzięki, którym uzyskali uprawienia do prowadzenia szkoleń cenionych na rynku pracy.

          Pani Sylwia Ludwikowska i Joanna Świętoń przeprowadziły szkolenia dla 13 uczniów klasy II i III technikum ekonomicznego z „Analizy danych statystycznych z wykorzystaniem platformy SAS” w okresie październik-listopad 2021.

Program szkolenia obejmował: pracę z SAS Visual Analytics (wprowadzenie do SAS Visual Analytics, zapoznanie ze środowiskiem, wyświetlanie raportów trybie widoku, eksploracja danych w SAS Visual Analytics), analizę danych w SAS Visual Analytics (praca z elementami danych, eksploracja danych z wykorzystaniem wykresów, tworzenie elementów danych  i stosowanie filtrów), projektowanie raportów (tworzenie prostego raportu, tworzenie interaktywnych raportów, praca z regułami wyświetlania), modele z celami kategorycznymi (regresja logistyczna, drzewa decyzyjne) oraz porównywanie modeli, scoring.

Mamy nadzieję, że przygoda rozpoczęta z programem SAS będzie kontynuowana przez naszych kursantów na studiach i w przyszłej pracy zawodowej. Obecnie jest mnóstwo ofert pracy związanych z obróbką danych statystycznych. Analityk big data/Data scientist znajduje się na liście TOP 10 najbardziej poszukiwanych zawodów na polskim rynku pracy od 2021. Harvard Business Review nazwał profesję analityka big data mianem „najseksowniejszego zawodu XXI wieku”. Trudno się dziwić – obecnie firmy gromadzą ogromne ilości danych, których analiza często jest kluczowa dla rozwoju biznesu. Tzw. data scientists przede wszystkim powinni posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki i statystyki. Ww. zawody mogą to być ciekawą alternatywą pracy dla naszych uczniów.

Na stronie naszej szkoły przedstawiamy rezultaty naszej pracy w czasie sesji warsztatowych.

         W ramach innowacji pedagogicznych jest również prowadzony kurs „Podstawy pełnej księgowości” realizowany przez Panią Renatę Lalak. 13 uczniów klasy III technikum ekonomicznego będzie poznawać do grudnia 2021 roku:  jak samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe oraz w jaki sposób ustalać wynik finansowy. Szkolenie obfituje w przydatne w pracy zawodowej i w życiu prywatnym zagadnienia, w tym: aktywa trwałe, inwestycje krótkoterminowe, rozrachunki, koszty oraz kapitały, fundusze i rezerwy. Dzięki niemu uczniowie nauczą się również tworzyć przejrzyste sprawozdania księgowe, niezbędne na potrzeby działalności i do złożenia w urzędzie skarbowym. Uczniowie pracują  w programie REWIZOR GT (pakiet systemu INSERT). Zdobywają praktyczną wiedzę potrzebną w pracy na stanowisku księgowego. Organizatorem ww. kursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

         Te ciekawe propozycje skierowane do naszych uczniów są możliwe dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły, jak również osoby odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe w naszej szkole tj. Pani Grażynie Witkowskiej.

Opracowała:

Sylwia Ludwikowska

Oto rezultaty naszej pracy na zajęciach warsztatowych:

 

Innowacja pedagogiczna w naszej szkole
Innowacja pedagogiczna w naszej szkole

Odnośniki