OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego, ul. Jana Matejki 9,

07-200 Wyszków:

Konserwator maszyn i urządzeń komputerowych w wymiarze 1 etatu

  1. Wymagania niezbędne:

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

2) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) wykształcenie średnie o kierunku informatycznym lub podobnym umożliwiającym wykonywanie zadań zgodnie z opisem stanowiska;

4) znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego;

5) dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych;

6) biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office i graficznymi.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) staż pracy na podobnym stanowisku;

2) umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej,

3) umiejętność zarządzania stroną internetową z wykorzystaniem środowiska WordPress;

4) dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi w tym:

– systemu Windows 10,

– systemu Windows Server 2016 lub nowszego,

– systemu Linux;

5) komunikatywność, sumienność, dokładność, nastawienie zadaniowe, kreatywność, aktywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi;

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zadania główne:

– instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych należących do szkoły, w szczególności sprzętu i oprogramowania systemowego;

– okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu – dokonywanie drobnych napraw, wymiana materiałów eksploatacyjnych w urządzenia biurowych;

– wdrażanie programów komputerowych;

– zgłaszanie i wdrażanie usprawnień w działaniu systemu informatycznego;

– inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania;

– administrowanie bazami danych;

– zapewnienie bezpieczeństwa komputerowych baz danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;

– nadzór i pomoc pracownikom szkoły w poprawnym użytkowaniu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych;

– profilaktyka antywirusowa;

– wykonywanie kopii zapasowych baz danych użytkowanych przez pracowników programów komputerowych;

– zarządzanie serwerem plików, konfiguracja i aktualizacja usług domenowych.

2) zadania pomocnicze:

– administrowanie stroną internetową, Biuletynem Informacji Publicznej Zespołu;

– techniczna obsługa hali sportowej w zakresie nagłośnienia i prezentacji obrazu;

– administrowanie pocztą elektroniczną w szkole;

– przygotowanie sprzętu komputerowego do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

– nadzór nad elektroniczną rekrutacją uczniów na nowy rok szkolny

– współadministrowanie dziennika elektronicznego.

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Stanowisko pracy mieści się w pomieszczeniu na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 3 zlokalizowanym w Wyszkowie przy ul. Jana Matejki 9, posiadającym bezpieczne warunki pracy. Jest to budynek czterokondygnacyjny. Wewnątrz występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń. Budynek posiada platformę schodową dla osób niepełnosprawnych ale nie łączy ona wszystkich pięter budynku. Na wyższe kondygnacje budynku przemieszczanie możliwe jest jedynie schodami. Praca wykonywana jest nie tylko na stanowisku pracy, informatyk przemieszcza się po budynkach rozmieszczonych na placu szkolnym.

  1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;

7) podpisane pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oferty w raz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – konserwator maszyn i urządzeń komputerowych” na adres: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego, ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków lub dostarczyć do Sekretariatu Zespołu (pok. H22) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://zs3-wyszkow.pl)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 7531825

Odnośniki