PLANY LEKCJI w roku szkolnym 2019/2020
PLANY OBOWIAZUJĄCE OD:
Plan1: 02.IX.2019
Plan2: 16.IX.2019
Plan3: 23.IX.2019
Plan4: 30.IX.2019
Plan5: 07.X.2019
Plan6: 21.X.2019
Plan7: 25.XI.2019
Plan8: 02.XII.2019
Plan9: 07.I.2020
Plan10: 13.I.2020
Plan11: 24.II.2020
Plan12: 09.III.2020
Plan13: 04.V.2020
Plan14: 04.V.2020