Stypendia Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2020

      ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) wprowadza się następujące zmiany cyt.: „Art. 132a. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 90h ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być przyznane dwóm uczniom, spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 tej ustawy, uczęszczającym: 1) w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym; 2) w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 do pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum.”

   Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom  odznaczającym  się   wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali w danej szkole najwyższą średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

w Zespole Szkół Nr 3

  1. Julia Banaszek , uczennica kl. II LOL
  2. Kinga Julia Ostrowska, uczennica kl. II LI 4
  3. Karolina Kowalska, uczennica kl. IV TE
  4. Aneta Zaręba , uczennica kl. II TE 5

            W związku z przyznanymi stypendiami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 wytypowane uczennice w dniu 30 listopada wzięły  udział w spotkaniu online z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Pani Kurator gratulowała doskonałych wyników potwierdzających pasje, zainteresowania młodego człowieka. Stwierdziła, że wiedza i wykształcenie mają wielkie znaczenie. Wyraziła wiarę, że zdobyta wiedza w sposób satysfakcjonujący wpłynie na decyzje życiowe stypendystów. Podziękowała rodzicom i nauczycielom, którzy przyczynili się do takiej nobilitacji. Życząc sukcesów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów p. M. Morawieckiego, odwołała się do trzech najważniejszych wartości, na które uczniowie powinni  zwrócić szczególną uwagę: dobro, prawda i piękno.

Gratulujemy!

ESB

Odnośniki