Szczegółowe zasady rekrutacji

Informacja o terminach i rekrutacji do klas pierwszych

Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie na rok szkolny 2018/2019

 Podstawa prawna :

1.      Ustawa o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

3.      Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 5 z dnia 7 lutego 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

Gimnazjalisto, jeśli chcesz być uczniem Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie możesz wybrać:

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

 • klasa o ukierunkowaniu lingwistyczno-humanistycznym (rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: język polski, język angielski, WOS lub geografia-decyduje większość)
 • klasa o  ukierunkowaniu matematyczno-informatycznym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski)
 •  klasa o ukierunkowaniu społeczno-ekonomicznym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: język angielski, geografia lub historia -decyduje większość )
 • Klasa o ukierunkowaniu prozdrowotno- przyrodniczym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: dietetyka, zajęcia korekcyjne i fitness )

Technikum w Zespole Szkół Nr 3

 • klasa: technik informatyk(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka, fizyka)
 • klasa: technik ekonomista(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka lub geografia, język obcy)

SKŁADAJĄC PODANIE DO:

– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- MOŻESZ WSKAZAĆ WSZYSTKIE UKIERUNKOWANIA, NA PIERWSZYM MIEJSCU WSKAZUJĄC TEN, KTÓRYM JESTEŚ NAJBARDZIEJ  ZAINTERESOWANY.

 

– TECHNIKUM –  MOŻESZ WSKAZAĆ WSZYSTKIE ZAWODY, NA PIERWSZYM MIEJSCU  WSKAZUJĄC TEN KTÓRYM JESTEŚ NAJBARDZIEJ ZAINTERESOWANY.

 

 

Zasady rekrutacji do ZS3 w Wyszkowie:

O przyjęciu do poszczególnych szkół decyduje suma punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny oraz punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum i za inne osiągnięcia.

Ustala się następujące przedmioty, które są obowiązujące przy ustalaniu punktacji uczniów[dotyczy wszystkich klas!]: język polski, matematyka, język obcy [j. angielski lub inny z najwyższą oceną], historia.

Zasady obliczania punktacji ustalił Minister Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2017 r. :

 200 pkt. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty przyjmując współczynnik 0,2.
 2. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • 18 pkt. – ocena: celujący
  • 17 pkt. – ocena: bardzo dobry
  • 14 pkt. – ocena: dobry
  • 8 pkt. – ocena: dostateczny
  • 2 pkt. – ocena: dopuszczający

 Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6
pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.

 

 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6
pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8
i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

 

Informacje dodatkowe:

 1.   Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Przyjęcie do klasy pierwszej nastąpi na podstawie list rankingowych kandydatów, utworzonych dla każdego oddziału zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dla uwzględnienia tych okoliczności w toku rekrutacji konieczne jest wypełnienie i dostarczenie przez kandydata specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej szkoły.

 1. Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
 1. W przypadku ustalania osiągnięć ucznia liczone będą do punktacji tylko zapisy zawarte na świadectwie szkolnym.
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna , opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.
 3. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez Dyrektora Szkoły uważa się za ostateczną.

Uwaga! Wszyscy zainteresowani nauką w ZS3 proszeni są indywidulany kontakt ze szkołą w czasie rekrutacji.

Terminy

(na podstawie: Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 7 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019)

 1. Od 10 maja (czw..) od godz. 10.00 do 18 maja (pt.) do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. Od 15 czerwca (pt.) od 10.00 do 19 czerwca (wt.) do godz. 16.00 –możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie
 3. Od 22 czerwca (pt.) od godz. 12.00 do 27 czerwca (śr.) do godz. 16.00 – wprowadzanie danych o wynikach uczniów do systemu i składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby). Wymienione dokumenty uczeń składa w szkole pierwszego wyboru.
 4. Do 6 lipca (pt.) do godz. 11.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
 5. 6 lipca (pt.) do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 6. Od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00 – wydanie skierowań na badania lekarskie dla uczniów zakwalifikowanych do technikum.
 7. Od 6 lipca (pt.) od godz. 12.00 do 12 lipca (czw.) do godz. 10.00 – kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZS Nr 3, oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. 12 lipca (czw.) do godz. 16.00 – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 9. Od 12 lipca (czw.) do 31 sierpnia (pt..) – kolejne etapy rekrutacji uzupełniającej [w miarę wolnych miejsc]
 10. 31 sierpnia (śr.) do godz. 12.00 – podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych [rekrutacja uzupełniająca – w miarę wolnych miejsc]

Odnośniki