Szczegółowe zasady rekrutacji

Informacja o terminach i rekrutacji do klas pierwszych

Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie na rok szkolny 2019/2020

 Podstawa prawna :

 1. Ustawa o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) –rozdział 6)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
 4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Jeśli chcesz być uczniem Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie możesz wybrać:

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

 • klasa o ukierunkowaniu lingwistyczno-humanistycznym (rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: język polski, język angielski, WOS lub geografia-decyduje większość)
 • klasa o  ukierunkowaniu matematyczno-informatycznym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski)
 •  klasa o ukierunkowaniu społeczno-ekonomicznym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: język angielski, geografia lub historia -decyduje większość )
 • Klasa o ukierunkowaniu prozdrowotno- przyrodniczym(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: dietetyka, zajęcia korekcyjne i fitness )

Technikum w Zespole Szkół Nr 3

 • klasa: technik informatyk(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka, fizyka)
 • klasa: technik ekonomista(rozszerzona liczba godzin z przedmiotów: matematyka lub geografia, język obcy)

SKŁADAJĄC PODANIE DO:

– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- MOŻESZ WSKAZAĆ WSZYSTKIE UKIERUNKOWANIA, NA PIERWSZYM MIEJSCU WSKAZUJĄC TEN, KTÓRYM JESTEŚ NAJBARDZIEJ  ZAINTERESOWANY.

– TECHNIKUM –  MOŻESZ WSKAZAĆ WSZYSTKIE ZAWODY, NA PIERWSZYM MIEJSCU  WSKAZUJĄC TEN KTÓRYM JESTEŚ NAJBARDZIEJ ZAINTERESOWANY.

Zasady rekrutacji do ZS3 w Wyszkowie:

O przyjęciu do poszczególnych szkół decyduje suma punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny oraz punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum i za inne osiągnięcia.

Ustala się następujące przedmioty, które są obowiązujące przy ustalaniu punktacji uczniów[dotyczy wszystkich klas!]: język polski, matematyka, język obcy [j. angielski lub inny z najwyższą oceną], historia.

Zasady obliczania punktacji ustalił Minister Edukacji Narodowej

 200 pkt. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty przyjmując współczynnik 0,2 przy egzaminie gimnazjalnym:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

 

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

   

  • 18 pkt. – ocena: celujący
  • 17 pkt. – ocena: bardzo dobry
  • 14 pkt. – ocena: dobry
  • 8 pkt. – ocena: dostateczny
  • 2 pkt. – ocena: dopuszczający

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem –

7 punktów

 Szczególne osiągnięcia aktywności społecznej w tym wolontariat3 punkty

 Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie w zawodach

wiedzy, artystycznych i sportowych –

18 punktów – maksymalna liczba za konkursy wiedzy, sportowych i

artystycznych.

Zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub

turnieje o zasięgu ogólnopolskim:

10 punktów – tytuł finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej,

4 punkty – tytuł laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty – tytuł finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej.

Zawody wiedzy będące konkursem lub turniejem z przedmiotów

artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, wojewódzkim

10 punktów – dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotów

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów – tytuł finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty – tytuł laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów – dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotów

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

5 punktów – dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotów

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

2 punkty – tytuł finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej.

Inne zawody artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

międzynarodowym – 4 punkty

krajowym – 3 punkty

wojewódzkim – 2 punkty

powiatowym 1 punkt

Informacje dodatkowe:

 1.   Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Przyjęcie do klasy pierwszej nastąpi na podstawie list rankingowych kandydatów, utworzonych dla każdego oddziału zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
 1. Kryteria przyjęć – w przypadku równorzędnych wyników. W pierwszym etapie rekrutacji: · problemy zdrowotne potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (nie dotyczy oddziałów sportowych i dwujęzycznych) W drugim etapie rekrutacji: · wielodzietność rodziny kandydata · niepełnosprawność kandydata · niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata · niepełnosprawność obojga rodziców kandydata · niepełnosprawność rodzeństwa kandydata · samotne wychowywanie kandydata w rodzinie · objęcie kandydata pieczą Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
 1. W przypadku ustalania osiągnięć ucznia liczone będą do punktacji tylko zapisy zawarte na świadectwie szkolnym.
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna , opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.
 3. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez Dyrektora Szkoły uważa się za ostateczną.

TERMINY

 1. od 13 maja         od godz. 8. 00                  do 20 maja            do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. od 17 czerwca        od godz. 10.00                   do 19 czerwca                  godz. 16.

–możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów,

 1. od 21 czerwca od godz. 12.00                             do 28 czerwca                             do godz. 16. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)Wymienione dokumenty uczeń składa w szkole pierwszego wyboru.
 1. do 15 lipca    – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
 2. 16 lipca                                       godz.12.– podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
 3. od 16 lipca                         od godz. 12.00                   do 18 lipca                         do godz. 16.– wydanie skierowań na badania lekarskie dla uczniów zakwalifikowanych do technikum.
 4. od 16 lipca                                  od godz. 12.00                       do 24 lipca                            do godz. 10.– kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZS Nr 3, oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz dwa zdjęcia legitymacyjne
 5. 25 lipca                                     godz. 12.00

podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 1. od 31 lipca                             do 2 sierpnia – kolejne etapy rekrutacji uzupełniającej [w miarę wolnych miejsc]

UWAGA! WSZYSCY ZAINTERESOWANI NAUKĄ W ZS3 PROSZENI SĄ INDYWIDULANY KONTAKT ZE SZKOŁĄ W CZASIE REKRUTACJI.

 

Odnośniki