Zebrania z Rodzicami

24 września 2020

      Rodzice uczniów klas pierwszych spotkali się z wychowawcami i  dyrekcją szkoły w dniu 24 września 2020r.o godz. 16.30 w hali sportowej,  zachowano środki bezpieczeństwa epidemicznego.  Pan dyrektor A. Mickiewicz przedstawił ogólne informacje o szkole, pani wicedyrektor E. Sawicz- Bakuła przypomniała niektóre zapisy statutu, w tym dotyczące stroju uczniowskiego, kierownik szkolenia praktycznego p. G. Witkowska przekazała informacje dotyczące egzaminów z przygotowania zawodowego, wicedyrektor p. J. Sasin przedstawił zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego. W tym samym dniu o godz. 17.30  odbyło się zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Pierwsza część spotkania miała miejsce się w  hali sportowej. Pan dyrektor A. Mickiewicz omówił  funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii. Następnie  psycholog p. L. Chmielewska przedstawiła możliwości  dostosowania warunków i form na egzaminach maturalnym i na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Natomiast p. wicedyrektor E. Sawicz –Bakuła zapoznała rodziców z procedurą zdawania egzaminów maturalnych. W drugiej części rodzice spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Rodzice uczniów pozostałych klas spotkali się z wychowawcami w dniu 23.09 w godzinach wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.  Po zebraniach rodziców wszystkich klas odbyło się spotkanie przedstawicieli trójek klasowych oraz prezydium szkolnej Rady Rodziców.  

Odnośniki