Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie Szkołą Młodych Patriotów

25 czerwca 2020

            Informujemy, że nasza szkoła w okresie od  13 września 2019 roku do 24 stycznia 2020 roku wykonywała zadania przewidziane w regulaminie konkursu Szkoła Młodych Patriotów zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie  w sposób następujący:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzili wykład na podstawie wspólnie opracowanych materiałów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Podczas spotkań uczniowie mogli podejmować dialog z nauczycielem na temat patriotyzmu. Przebieg lekcji miał charakter otwartego dialogu z młodzieżą.

15 listopada 2019 roku odbyła się w szkole uroczystość historyczno-patriotyczna pt.:                  „W 100-lecie odzyskania przez Wyszków praw miejskich [w 1919 roku] oraz warsztaty muzyczne i występ zespołu „Wyszkowiacy” z udziałem młodzieży”. Przybyli na nią przedstawiciele władz miejskich oraz reprezentanci licznych organizacji i środowisk. Organizatorami uroczystości byli ZS Nr 3 oraz CKU im. J. Kochanowskiego                          w Wyszkowie, MGBP w Wyszkowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej. Honorowy patronat nad uroczystością objął, obecny w czasie wydarzenia Burmistrz Wyszkowa, p. Grzegorz Nowosielski.

Uroczystość składała się z dwóch części:

W pierwszej wysłuchano trzech prelekcji historycznych dotyczących Wyszkowa w okresie Odzyskania Niepodległości oraz refleksji historycznych dotyczących rozumienia  patriotyzmu dawniej i dziś.

W drugiej części zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach muzycznych, połączonych z występem zespołu „Wyszkowiacy”. Przed każdym z utworów prelegentka               i prowadząca tę część uroczystości, tj. p. Elwira Sawicz-Bakuła (wicedyrektor ZS Nr 3), zaprezentowała w oryginalny sposób jego tło historyczne, literackie i oczywiście patriotyczną narrację  . Obecni na uroczystości wspólnie śpiewali, w oparciu o teksty wyświetlane na ekranie, mniej lub bardziej znane pieśni, reprezentujące bogatą polską tradycję historyczno -patriotyczną.

W czasie uroczystości Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej                                     i Kamienieckiej 5 osobom przyznało „honorowe członkostwo”, czego potwierdzeniem był okolicznościowy, pamiątkowy medalion z napisem– „W UZNANIU ZASŁUG”.

Wyróżnienie przyznano:

Elżbiecie Michalik – b. dyrektorowi ZS Nr 3 w Wyszkowie

Grzegorzowi Nowosielskiemu – burmistrzowi Wyszkowa

Wojciechowi Kwiatkowskiemu – b. Nadleśniczemu Nadl. Wyszków

Bogdanowi Pągowskiemu – b. Staroście Wyszkowskiemu

Sławomirowi Chmielakowi – prezesowi Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Za przygotowanie uroczystości odpowiadali  nauczyciele historii i wiedzy
o społeczeństwie.

Zadanie 2.

Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Przed obchodami Święta 11 listopada uczniowie mieli możliwość wykonania plakatów „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Przygotowane prace były zaprezentowane podczas uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Plakaty podziwiane były przez całą społeczność szkolną , która uczestniczyła w wymienionych wydarzeniach. Dodatkowo uczniowie sami zaproponowali napisanie cytatu Józefa Piłsudskiego, który w ich odczuciu miało szczególnie patriotyczne znaczenie.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości
nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

W celu zrealizowania zadania został umieszczona ankieta, do której dostęp mógł mieć każdy, kto odwiedził stronę internetową szkoły tj,. nauczyciele, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna. Wyniki ankiety oraz wnioski z przeprowadzonego badania zostały  przedstawione w prezentacji power point przesłanej do jury.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

W grudniu 2019 odbył się konkurs „Historia Polski a patriotyzm”

Wytypowani uczniowie z klas I- III szkoły ponadgimnazjalnej /łącznie 12 / wzięli w nim udział. Konkurs obejmował historię Polski w latach 1794-1918. Do wybranego okresu historii Polski zalecono uczniom odpowiednią literaturę i wskazano na jakie elementy muszą zwrócić uwagę podczas przygotowań do konkursu.

Test zawierał 30 pytań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności. Dobór treści wiązał się z sytuacją Polaków w 3 zaborach. Były więc obecne 4 powstania, legiony Dąbrowskiego, represje popowstaniowe, były też działania Polaków w zaborze pruskim związane z pracą organiczną, znalazła się tez autonomia galicyjska. Pytano o działalność spiskową, o powstanie i osiągnięcia Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Maksymalnie można było uzyskać 44 punkty, a na  napisanie testu uczniowie mieli  45minut.

Po sprawdzeniu testów wyniki przedstawiają się w  sposób następujący;

I miejsce zajął   uczeń z klasy IILOL- 33pkt

II miejsce uczennica z klasy IIITE- 32 pkt

III miejsce uczeń z klasy IILOL- 31 pkt

IV miejsce uczeń z klasy ITE – 29 pkt

 Zadanie 5.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

W ramach akcji pt. „Szkoła młodych patriotów”, w której Zespół Szkół Nr 3 bierze udział,                         7 listopada 2019r. odbył się konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej. Celem konkursu było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście znajomości historii i literatury polskiej. Do konkursu zgłosiła się dosyć duża grupa uczniów, głównie z klas pierwszych: 9 osób.

 Komisja konkursowa, w której skład wchodziły polonistki naszej szkoły, ogłaszając wyniki rywalizacji podkreśliła bardzo wysoki poziom zaprezentowanych recytacji. Ostatecznie przyznano ex aequo trzy pierwsze miejsca: za recytację wiersza „Zbigniewa Jasińskiego pt. „Pieśń                    o powstańcach”,  za wiersz pt. „Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA” Lusi Ogińskiej i za utwór pt. „Oddycha miasto” K. K. Baczyńskiego. Nagrodzeni mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, która odbyła się w szkole 8 listopada 2019r.

Zadanie 6.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

 W ramach obchodów Święta Niepodległości w ZS3 ogłosiliśmy konkurs na pieśń patriotyczną zapraszając chętnych do udziału. Zgłosiło się po 1 przedstawicielu z każdej klasy, ale po wstępnych przesłuchaniach wyłoniliśmy najlepszych,  którzy stanęli do konkursu finałowego.

Konkurs został przeprowadzony po części oficjalnej  uroczystości. Zostało wyłonione jury:

składające się z 2 nauczycieli i 1 ucznia, które  oceniało: oryginalność wyboru utworu, interpretację, walory artystyczne.

W kolejności prezentowali się uczniowie z następującymi utworami:

  • „W listopadzie”
  • „Wspomnienie- nie pamiętasz”
  • „Czerwone maki”
  • „Biały krzyż”
  • „Kolęda warszawska”
  • „Dziś idę walczyć mamo”
  • „Mury”
  • „Piechota”

Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na ocenę wykonań. Po burzliwej dyskusji

Konkurs wygrała uczennica z utworem „W listopadzie”

II miejsce zajęła uczennica z utworem „Wspomnienie- nie pamiętasz”

III miejsce przypadło  uczniowi, który zaprezentował utwór „Mury” Kaczmarskiego.

 Zadanie 7:

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Uczniowie klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego przygotowali w grupach : ”Kodeksy Postaw Patriotycznych”. Mogli to wykonać dowolną techniką i zaprezentować przed społecznością szkolną. Przygotowane prace zostały umieszczone na hali sportowej w dniu przedstawienia teatralnego,                w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych ( 12 klas ). Przedstawienie pt. „ Wszystko śpiewa”.  miało charakter również patriotyczny. Było ono poświęcone 200 – setnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Po przedstawieniu uczniowie mogli podchodzić do zawieszonych plakatów               i czytać zamieszczone tam treści.  Aktualnie plakaty są umieszczone w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, gdzie dostęp mają wszyscy uczniowie szkoły.

 Zadanie 8

Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

Nauczycielki języka polskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie zaproponowały uczniom napisanie prac pisemnych „ Małe ojczyzny w literaturze”. Spośród wszystkich dostarczonych prac na uwagę szczególną zasłużyły dwie prace uczniów klasy pierwszej, które zostaną przesłane w załączniku do sprawozdania .

 Dzięki wykonaniu  wszystkich zadań przewidzianych w regulaminie  konkursu  otrzymaliśmy Certyfikat Szkoła Młodych Patriotów .

 Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie projektu byli : Katarzyna Szymańska – koordynator projektu i nauczycielka wiedzy o społeczeństwie,  Aneta Augustynik – nauczycielka języka polskiego , Agnieszka Wydryszek – nauczycielka historii, Robert Szulęcki – nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie Pani Wicedyrektor Elwirze Sawicz – Bakuła i Panu Dyrektorowi Szkoły Adamowi Mickiewiczowi.

Odnośniki