Cambridge kurs

Relacja z kursu metodyczno-językowego w Cambridge

(14-27lipca 2013), w którym uczestniczyła nauczycielka języka angielskiego Matylda Maliszewska
Kurs został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”.

Projekt ten jest realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  -Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie, 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe) i stanowi źródło finansowania akcji Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.

Procedura aplikowania dokumentów na kurs:
-internetowa rezerwacja miejsca w Bell Teacher Campus (grudzień 2012),
-wypełnienie wniosku (styczeń 2013),
-sporządzenie umowy finansowej (maj 2013)
-przesłanie raportu końcowego (sierpień 2013)

Pełna nazwa kursu to: Language and Methodology Refresher Secondary/Adult

Kurs odbywał się w Homerton College.

Centrum edukacji Bell jest organizatorem kursów dla nauczycieli i młodzieży.

Cele kursu:
-doskonalenie umiejętności językowych,
-odświeżenie metodyki nauczania języka angielskiego,
-poznanie nowych technik prowadzenia zajęć (sprawności językowe oraz systemy),
-dzielenie się doświadczeniem  z nauczycielami z innych krajów

Obszary językowe

  • Neologizmy językowe
  • Prezentowanie zagadnień gramatycznych w kreatywny sposób ( A Situational Presentation)
  • Słownictwo: prezentowanie, utrwalanie
  • Sprawności językowe: receptywne(słuchanie, czytanie), produktywne (mówienie, pisanie)
  • Rodzaje inteligencji  ucznia i ich znaczenie w opanowaniu umiejętności językowych
  • Nauczanie fonetyki (dźwięki i łączenie wyrazów)
  • Wykorzystywanie pomocy multimedialnych
  • Kreatywne wykorzystywanie piosenek na zajęciach
  • Kultura Wielkiej Brytanii

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od 9.15-13.30 (tzw. main session)
Ponadto, zapewnione były dodatkowe wykłady, warsztaty i konferencje.

Dodatkowe atrakcje to wycieczki do Cambridge, Londynu i Oxfordu.

 

Odnośniki