Pedagog i psycholog szkolny

Uczniu, Rodzicu

 Informujemy Cię, że wsparcie psychologiczno – pedagogiczne otrzyma od nas każdy, kto zgłosi się z problemem.

 Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczniu jeśli znajdujesz się w jednej z grup w/w, to proszę Cię o kontakt. Razem zastanowimy się , które formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą dostosowane do Twoich  potrzeb.

Istnieją różne formy pomocy Uczniowi i Rodzicowi. Wiele z nich reguluje nam rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inne ”życiem pisane” są proponowane przez nas w bieżącej pracy  z Uczniem, który znalazł się w szczególnej dla niego sytuacji.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

6) nauczycielami

7) wychowawcami

Poniżej przedstawiamy nasz harmonogram pracy.

Harmonogram pracy specjalistów: pedagoga, psychologa , doradcy zawodowego

Dni tygodnia

Pedagog/Doradca

Lidia Chmielewska

Psycholog

Anna Sztorc

Pedagog specjalny

Maria Oleksiak

Poniedziałek

9.30 -16.00 ( 6,5 )

10.00 – 13.00 ( 3 )

13.00 -16.00

Wtorek

7.15 – 15.45 ( 8,5 )

8.00 – 11.00 ( 3 )

———————————

Środa

9.30 – 12.00 (2,5)

8.00 – 13.00 ( 5 )

12.00 – 17.00

Czwartek

 

7.15 – 15.15 ( 8 )

8.00 – 14.00 ( 6 )

———————————

Piątek

9.30 – 14.00 ( 4,5 )

8.00 – 11.00 ( 3 )

———————————

Gabinet specjalistów: C.2.2

 

Inne godziny czy terminy po wcześniejszym uzgodnieniu

 

 

 

 

Odnośniki