Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo, gdyż zostały przysłane przez podmiot zewnętrzny. Skany, obrazy, grafiki, zdjęcia, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Kazimierczyk.
 • E-mail: sekreriat@zs3-wyszkow.pl
 • Telefon: 29 7531820

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków.

Do budynku są trzy wejścia: przy hali sportowej od strony ul. Dworcowej, od szczytu przy garażach i przy szatni od ul. J. Matejki. Przed każdym wejściem są schody i nie ma podjazdów dla wózków. Budynek ma cztery kondygnacje. Na I piętrze jest różnica poziomów z pochylniami. W budynku jest platforma schodowa (wejście od hali sportowej). W korytarzu przy hali sportowej jest dyżurka pracowników obsługi wyposażona w telefon z którego można zadzwonić do odpowiednich gabinetów. W budynku nie ma informacji głosowej, domofonu, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Szkoła dysponuje parkingiem, brak odpowiednio oznakowanego, wydzielonego miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Szkoła dysponuje toaletami dla osób niepełnosprawnych przy hali sportowej i na trybunach. Sekretariat udostępnia petentom papier podaniowy, przybory do pisania, lupę dla osób słabowidzących.

Odnośniki