Model absolwenta

Model (wizja) absolwenta Zespołu Szkół Nr 3, jako efekt i cel wszystkich działań wychowawczych i dydaktycznych szkoły:

 

1)      Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi samodzielnie organizować sobie naukę, planuje własny rozwój; rozwiązuje problemy w sytuacjach nietypowych.

2)      Umie korzystać z nowoczesnych technik i źródeł informacji, samodzielnie poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł.

3)      Potrafi pracować metodą projektów, z zastosowaniem wiedzy interdyscyplinarnej.

4)      Jest komunikatywny, potrafi skutecznie porozumiewać się i prezentować własny punkt widzenia, poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem obcym.

5)      Zna siebie i ma poczucie własnej wartości; nazywa, odróżnia i ocenia postawy pożądane i niepożądane zachowania własne i innych ludzi, ma ukształtowany system wartości, świadomie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.

6)      Jest świadomy swoich praw i obowiązków, potrafi z nich korzystać. Wywiązuje się z podjętych zobowiązań, wie jak funkcjonują organy władzy samorządowej i państwowej, umie wyrażać swoje potrzeby intelektualne, psychiczne i moralne.

7)      Zna i przestrzega normy  społeczno – moralne, potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach, odznacza się kulturą języka, jest otwarty na potrzeby innych ludzi.

8)      Odznacza się tolerancją wobec innych ludzi oraz wrażliwością na piękno otaczającego świata.

9)      Jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej, jest dobrym fachowcem w swoim zawodzie.

10)  Jest związany z tradycją swojej szkoły, aktywnie uczestniczy w propagowaniu i rozwijaniu jej osiągnięć.

11)  Odczuwa potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym (kino, muzea, teatr i in.); zna oraz ceni historię i tradycję własnego narodu i Europy.

Odnośniki