egzamin zawodowy

Planowane terminy
egzaminów z kwalifikacji – styczeń 2016:

Egzamin pisemny:
czwartek, 14 styczeń 2016

kl. 4 TE          – A.36 Prowadzenie rachunkowości
kl. 4TI            – E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Egzamin praktyczny:
wtorek, 19 styczeń 2016
kl. 4TI             – E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
czwartek, 21 styczeń 2016
kl. 4 TE          – A.36 Prowadzenie rachunkowości

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
– etapu pisemnego (który składa się z dwóch części),
– etapu praktycznego.

Egzamin pisemny

Umiejętności sprawdzane w części pierwszej ujęto w trzech obszarach wymagań:

– czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji,
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
– przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,
– bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Umiejętności sprawdzane w części drugiej ujęto w dwóch obszarach wymagań:
– czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów,
– przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

Etap praktyczny

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejętności są związane z zadaniem o treści
ogólnej. Z zadaniem ogólnym związane są odpowiednie układy umiejętności. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zależności od zawodu i jego specyfiki:
– opracowanie projektu realizacji określonych prac
lub
– opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac.

Podstawę do przygotowania zadań egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu stanowi
standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Oznacza to, że zadania egzaminacyjne będą sprawdzały tylko te umiejętności, które zapisane są w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Rodzaj zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności przyporządkowane do danego obszaru wymagań w etapie pisemnym będzie wiązał się ściśle z tym obszarem.

Kryteria zdania egzaminu
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
– z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
– z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu zawiera Informator o egzaminie ( www.cke.edu.pl).

Odnośniki