Ogłoszenia

Wyszków, 30 listopada 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1.2015

 

Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie

 ogłasza nabór na wolne stanowisko

Referent ds. Płac

 wymiar etatu – 0,8

 umowa o pracę na zastępstwo

Przewidywana kwotawynagrodzenia brutto w przedziale od 1900 do 2000 złotych
Główne obowiązki 1. Przygotowywanie list płac dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
2. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z ZFŚS.
3. Przygotowywanie dokumentów do ZUS za pomocą programu „Płatnik”.
4. Archiwizacja dokumentacji.
5. Wystawianie faktur za pomocą programu.
Wymagania niezbędne Wykształcenie Wyższe / średnie
Staż pracyogółem 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 4 lata przy wykształceniu średnim na podobnym stanowisku.
Doświadczenie zawodowe w zakresie 1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi programów płacowych.
2. Udokumentowane doświadczenie w realizacji spraw wynikających z przepisów prawa pracy.
Wiedza/umiejętności 1. Udokumentowana praktyczna znajomość obsługi programów płacowych.
2. Udokumentowana umiejętność stosowania przepisów dotyczących wyliczania wynagrodzeń.
Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Nieposzlakowana opinia.
Znajomość języków obcych Nie jest wymagana.
Wymagania dodatkowe Znajomość obsługi komputera 1. Obsługa komputera – pakietu MS Office, program Płatnik, program płacowy2. Obsługa urządzeń biurowych.
Studia podyplomowe/Szkolenia Szkolenia z zakresu obsługi w/w programów.
Inne 1. Umiejętność analizy i syntezy informacji.2. Umiejętność pracy pod presją czasu.3. Umiejętność stosowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych.4. Dobra organizacja pracy własnej.
Warunki pracy na stanowisku pracy 1/ Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich2/ Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.3/ Praca w siedzibie szkoły.4/ Praca w zespole.
Informacje dodatkowe Brak.
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Oferty zawierające:1/ list motywacyjny, 2/ kwestionariusz osobowy , 3/ oświadczenia dla kandydatów4/ kserokopie dyplomów  5/ kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy, 6/ kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje7/ adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny w celu poinformowania o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

 

należy składać w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie ul. Jana Matejki nr 9  do dnia 30 grudnia 2015 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr  1.2015”.

 

Dzień 21 grudnia 2015 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Szkoły najpóźniej w dniu 21 grudnia 2015 r. do godziny 16:00.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

 

Po weryfikacji formalnej kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowani poprzez e-mail lub telefonicznie.

 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie. – Oferty pracy –  Ogłoszenie nr 1.2015) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie.

 

Złożonych dokumentów Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie nie zwraca.

Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór będą komisyjnie niszczone.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Zespole Szkół nr 3 w Wyszkowie jest:

Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie

ul. Jana Matejki 9

07-200 Wyszków

Dane będą przetwarzane do celów naboru pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

-ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502.),

-ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

Odnośniki