zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów na zajęcia pozalekcyjne z wybranych przedmiotów odbywające się
w Zespole Szkół nr 3 im Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

W ramach dodatkowych form pracy proponujemy zajęcia :

  • przygotowujące do egzaminów maturalnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, WOS-u prowadzone przez nauczycieli danych przedmiotów
  • przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach technik informatyk i technik ekonomista – prowadzone przez nauczycieli danych przedmiotów
  • przygotowujące do konkursów i olimpiad
  • mające na celu rozwijanie pasji i uzdolnień oraz zainteresowań uczniów np.
   – Kółko Teatralne Kometa prowadzone przez panie L. Błachnio i G. Witkowską,
   – Kółko taneczne prowadzone przez panią M. Maliszewską
   – Kurs malarstwa – prowadzony przez P.Sasina
  • sportowe i korekcyjne prowadzone przez nauczycieli W-F-u
  • wyrównawcze dla wszystkich uczniów mających problemy z nauką

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają wychowawcy klas oraz nauczyciele uczący w danej klasie.

Odnośniki