Terminy

ZARZĄDZENIE NR 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Harmonogram rekrutacji stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10    Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie   podlega    ogłoszeniu    na    stronie    internetowej    Kuratorium    Oświaty w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej – Dyrektorowi    Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty
w Warszawie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska

Zarządzenie nr 10

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej – Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                  -/-

                    Dorota Skrzypek

    Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Odnośniki