Terminy

(na podstawie: Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 7 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019)

  1. Od 10 maja (czw..) od godz. 10.00 do 18 maja (pt.) do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. Od 15 czerwca (pt.) od 10.00 do 19 czerwca (wt.) do godz. 16.00 –możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie
  3. Od 22 czerwca (pt.) od godz. 12.00 do 27 czerwca (śr.) do godz. 16.00 – wprowadzanie danych o wynikach uczniów do systemu i składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby). Wymienione dokumenty uczeń składa w szkole pierwszego wyboru.
  4. Do 6 lipca (pt.) do godz. 11.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
  5. 6 lipca (pt.) do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
  6. Od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00 – wydanie skierowań na badania lekarskie dla uczniów zakwalifikowanych do technikum.
  7. Od 6 lipca (pt.) od godz. 12.00 do 12 lipca (czw.) do godz. 10.00 – kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZS Nr 3, oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz dwa zdjęcia legitymacyjne (zdjęcia podpisane CZYTELNIE na odwrocie)
  8. 12 lipca (czw.) do godz. 16.00 – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  9. Od 12 lipca (czw.) do 31 sierpnia (pt..) – kolejne etapy rekrutacji uzupełniającej [w miarę wolnych miejsc]
  10. 31 sierpnia (śr.) do godz. 12.00 – podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych [rekrutacja uzupełniająca – w miarę wolnych miejsc]

Odnośniki