Terminy

(na podstawie: Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017)

  1. Od 25 kwietnia (pn.) od godz. 9.00 do 29 kwietnia (pt.) do godz. 16.00, od 9 maja (pn.) od godz. 9.00 do 18 maja (śr.) do godz. 16.00 (utworzenie bazy kandydatów).
  2. Od 17 czerwca (pt.) od 10.00 do 21 czerwca (wt.) do godz. 16.00 – kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.
  3. Od 24 czerwca (pt.) od godz. 11.00 do 28 czerwca (wt.) do godz. 16.00 – wprowadzanie danych o wynikach uczniów do systemu i składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby). Wymienione dokumenty uczeń składa w szkole pierwszego wyboru.
  4. Do 29 czerwca (śr.) do godz. 15.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
  5. 15 lipca (pt.) do godz. 16.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
  6. Od 18 lipca od godz. 9.00 do 19 lipca do godz. 16.00 – wydanie skierowań na badania lekarskie dla uczniów zakwalifikowanych do technikum.
  7. Od 18 lipca (pn.) od godz. 9.00 do 29 lipca (pt.) do godz. 12.00 – kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZS Nr 3, oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz dwa zdjęcia legitymacyjne
  8. 29 lipca (pt.) do godz. 16.00 – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  9. Od 1 sierpnia (pn.) do 31 sierpnia (śr.) – kolejne etapy rekrutacji uzupełniającej [w miarę wolnych miejsc]
  10. 31 sierpnia (śr.) do godz. 16.00 – podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych [rekrutacja uzupełniająca – w miarę wolnych miejsc]

Odnośniki